Daily MySQL backups with xtrabackup

I’ve been using standard MySQL dumps as backup technique on my VPS for few years. It works fine and backups were usable few times when I needed them. But in other places I’m using xtrabackup. It’s faster when crating backups and a lot faster when restoring them – they’re binary so there is no need to reevaluate all SQL create tables/inserts/etc. Backups also include my.cnf config file so restoring on other machine should be easy.

After I switched from MariaDB to Percona I have Percona repos configured, so I will use latest version of xtrabackup.

apt-get install -y percona-xtrabackup

Prerequisities

xtrabackup requires configured user to be able to make backups. One way is to write user and password in plaintext in ~/.my.cnf. Another is using mysql_config_editor to generate ~/.mylogin.cnf file with encrypted credentials. To be honest I didn’t check what kind of security provides this encryption but it feels better than keeping password in plaintext.

I do not want to create new user for this task – I just used debian-sys-maint user. Check password for this user like this:

grep password /etc/mysql/debian.cnf

Now create encrypted file:

mysql_config_editor set --login-path=client --host=localhost --user=debian-sys-maint --password

Hit enter and copy/paste password. File .mylogin.cnf should be created with binary content. We may check this with:

# mysql_config_editor print 
[client]
user = debian-sys-maint
password = *****
host = localhost

Looks OK.

Backuping

Now backup script. I placed it directly in cron.daily dir ex: /etc/cron.daily/zz-percona-backup with content:

#!/bin/bash
DATE=`date +%F-%H%M%S`
DIR=/backup/xtrabackup
DST=$DIR/${DATE}.tar.xz

# this will produce directories with compresses files
# mkdir -p $DST
# xtrabackup --backup --compress --target-dir=$DST

# this will produce tar.xz archives
xtrabackup --backup --stream=tar | xz -9 > $DST

# delete files older than 30 days
find $DIR -type f -mtime +30 -delete

I prefer to have single archive with backup because I’m transferring those files to my NAS (for security). But for local backups directories are more convenient and faster when restoring. Also tar archives have to be decompressed with -ioption.

Restoring

First time I saw it it scared me a little but after all worked fine and without problems…

service mysql stop
rm -rf /var/lib/mysql
mkdir /var/lib/mysql

Now prepare backup, if you used directory backups it’s easy, ex:

xtrabackup --decompress --target-dir=/backup/xtrabackup/2016-03-14-214233
xtrabackup --prepare --target-dir=/backup/xtrabackup/2016-03-14-214233
xtrabackup --copy-back --target-dir=/backup/xtrabackup/2016-03-14-214233

But if you used tar archives it’s little more messy… You have to create temporary dir and extract archive there:

mkdir /tmp/restore
tar -xvif /backup/xtrabackup/2016-03-14-214233.tar.xz -C /tmp/restore
xtrabackup --prepare --target-dir=/tmp/restore
xtrabackup --copy-back --target-dir=/tmp/restore

We have to fix ownership of restored files and db may be started:

chown -R mysql:mysql /var/lib/mysql
service mysql start

If your backup is huge you should reorder commands to shutdown database after backup decompression

Source: https://www.percona.com/doc/percona-xtrabackup/2.3/xtrabackup_bin/xtrabackup_binary.html http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/mysql-config-editor.html https://www.percona.com/doc/percona-xtrabackup/2.1/innobackupex/streaming_backups_innobackupex.html

Automatyczne backupy w stylu snapshot z rsync’iem

Można znaleźć wiele tutoriali jakimi narzędziami wykonywać backupy. W większości przypadków absolutnie wystarczający okaże się flexbackup. Bardziej wymagający wykorzystają BackupPC, Baculę lub Amandę. Narzędzia te pozwalają wykonać kopie pełne, różnicowe, przyrostowe – kompresując je dla zaoszczędzenia miejsca.

Wszystko fajnie – ale problemy pojawiają się przy dostępie do tych danych. Żeby odzyskać plik zmodyfikowany dzisiaj trzeba rozpakować najpierw kopię pełną, potem różnicową, przyrostową by wreszcie wyciągnąć plik z wczoraj… hmm ten też jest skopany. No to lecimy jeszcze raz…

Dodatkowo jeżeli danych jest kilkadziesiąt GB to cały proces wielokrotnej dekompresji może trwać nawet kilka godzin. Zacząłem szukać alternatywnej metody backupowania i trafiłem na ciekawy artykuł na podstawie, którego opracowałem własny skrypt do backupu: http://www.mikerubel.org/computers/rsync_snapshots/

#!/bin/bash

# zdalny serwer z którego chcemy wykonać backup
RHOST="server.test.pl"

# zasoby rsync ze zdalnego serwera które zostaną zsynchronizowane
BACKUPDIRS=("backup" "home" "mails")

# lokalny katalog do którego trafi backup
DSTDIR="/srv/backup/server"

# maksymalny czas przechowywania backupów wyrażony w dniach
MAXAGE=33

# dodatkowe opcje dla rsynca (--verbose można zastąpić --quiet
# łatwiej zauważyć wtedy błędy), można włączyć kompresje
# w przypadku synchronizacji ze zdalnej lokalizacji
OPTIONS="--del --verbose"

# plik z hasłem dla rsync'a - zabezpieczenie marne ale w izolowanej
# sieci dopuszczalne
PASS="/root/.rsync-passwd"

DATE=`date +'%Y.%m.%d'`
YESTERDAY=`ls -1 $DSTDIR | sort | tail -n1`
LINKDEST=$DSTDIR/$YESTERDAY

# prosty mechanizm lock'a by uniemożliwić wielokrotne uruchomienie
# skryptu, np. w sytuacji gdy nie zdąży wykonać się pełny backup
# przed kolejnym wywołaniem
if [ -f "/tmp/server_sync" -o -f "/tmp/server_sync_block" ]; then
    echo "Another sync is still running!"
    exit 1
fi
touch /tmp/server_sync

# wykonujemy kolejno kopie
for DIR in ${BACKUPDIRS[@]}; do
  mkdir -p $DSTDIR/$DATE/$DIR

  # sprawdzenie czy mamy wcześniejszy backup,
  # jak mamy to robimy snapshot
  if [ -d "$DSTDIR/$YESTERDAY/$DIR" ]; then
    rsync -a --link-dest=$LINKDEST/$DIR \
      backup@$RHOST::archive/$DIR/ \
      $DSTDIR/$DATE/$DIR/ \
      --password-file=$PASS $OPTIONS
  else # jak nie mamy to robimy nowy
    rsync -a backup@$RHOST::archive/$DIR/ \
      $DSTDIR/$DATE/$DIR/ \
      --password-file=$PASS $OPTIONS
  fi

  # sprawdzenie czy synchronizacja się udała
  # jeśli się nie udała to możemy chcieć skasować niedokończony
  # backup by kolejny nie musiał być "prawie pełnym"
  # plik /tmp/server_sync_block trzeba skasować ręcznie
  if [ $? -ne 0 -a $? -ne 24 ]; then
    echo "Something was wrong becase rsync return $?"
      touch /tmp/server_sync_block
      exit 2
  fi
done

# zwalnianie lock'a
rm -f /tmp/server_sync

# kasowanie najstarszych backupów
find $DSTDIR -maxdepth 1 -type d -mtime +$MAXAGE \
  -print0 | xargs -0 -r rm -r