Apache: mod_authnz_ldap z Active Directory

Gdy już się dorobi systemu Active Directory wygodnie jest wykorzystać jego bazę użytkowników do autoryzacji w różnych miejscach, np. do pewnych “tajnych i tajniejszych” stron w Apache. Najprościej można to zrobić z wykorzystaniem LDAP.

Warto sprawdzić czy i jak możemy dostać się do kontrolerów. Gdy już mamy wszystkie potrzebne parametry konfigurujemy Apachego – na początek aktywujemy moduły:

a2enmod ldap
a2enmod authnz_ldap

Teraz możemy edytujemy globalny plik konfiguracyjny mod_ldap’a by ustawić nieco cache’y (bardzo przydatne). Wartości można dostosować do potrzeb ale przykładowe powinny wystarczyć na początku:

LDAPSharedCacheSize 500000
LDAPCacheEntries 1024
LDAPCacheTTL 600
LDAPOpCacheEntries 1024
LDAPOpCacheTTL 600
<Location /ldap-status>
  SetHandler ldap-status
  Order deny,allow
  Deny from all
  # Allow from 127.0.0.1 ::1
  Allow from 192.168.1.15/32
  Satisfy all
</Location>

Warto zwrócić uwagę na drugą część – można aktywować podgląd statusu mod_ldap’a co bywa przydatne na etapie testów (np. by zobaczyć kto aktualnie jest zalogowany) – ja umożliwiłem dostęp ze swojego zdalnego komputera. Teraz restart Apachego aby wszystko się załadowało:

invoke-rc.d apache2 restart

Środowisko mamy gotowe, możemy skonfigurować vhosta. Poniższe opcje wrzucamy np. do klauzuli <Directory> lub <Location>:

Authtype basic
Authname "Zaloguj sie kontem domenowym"
AuthBasicProvider ldap
AuthzLDAPAuthoritative Off
AuthUserFile /dev/null
AuthLDAPUrl "ldap://server1.nazwadomeny.local:389 10.0.0.32:389/DC=nazwadomeny,DC=local?sAMAccountName?sub?(objectClass=person)" NONE
AuthLDAPBindDN "CN=kontodomenowe,OU=System Accounts,DC=nazwadomeny,DC=local"
AuthLDAPBindPassword "haslo konta domenowego"
Require valid-user
# Require ldap-dn ou=Jakies przykladowe OU

Najważniejsze parametry to:

  • AuthLDAPUrl – tutaj podajemy parametry do połączenia LDAP, w pierwszej części możemy podać kilka serwerów by mieć backup, później korzeń od którego będzie rozpoczynane przeszukiwanie drzewa (tutaj cała domena), na końcu filtry,
  • AuthLDAPBindDN – konto którym autoryzujemy się do kontrolera by móc przeszukiwać na nim obiekty (podane jako ścieżka LDAP),
  • AuthLDAPBindPassword – hasło do powyższego konta,
  • Require ldap-dn – można nie tylko sprawdzać czy użytkownik jest prawidłowy ale również czy jest w pewnym OU, grupie itd…

Teoretycznie wszystko jest poprawnie ale za cholerę nie chciało działać dopiero dodanie do /etc/ldap/ldap.conf opcji: REFERRALS off sprawiło że autoryzacja działa poprawnie – oneliner by to uzyskać:

echo "REFERRALS off" >> /etc/ldap/ldap.conf

Ja mam Apachego 2.2 i jest to jedyna opcja by uzyskać ten efekt. W wersji od 2.4 jest dodatkowa opcja LDAPReferrals, która pozwala na zmianę tego zachowania wprost z konfiguracji Apachego.

ldapsearch w Active Directory

Można lubieć AD, można go nie lubieć… Ale jak już się ma to warto czasem zintegrować go z tym… i tamtym… Od strony Linuksa najwygodniej można to osiągnąć przez LDAP. A żeby to dobrze zrobić trzeba najpierw przetestować czy aby wszystko działa jak byśmy sobie tego życzyli. I tutaj bardzo przydatne jest narzędzie ldapsearch.

Do odpytywania LDAP’a potrzebujemy jeden pakiecik, który zawiera kilka narzędzi do jego obsługi:

apt-get install ldap-utils

Teraz możemy próbować przeszukiwać katalog np. tak:

ldapsearch -L -x -b "DC=nazwadomeny,DC=local" -D "CN=jakies_konto_w_ad,OU=System Accounts,DC=nazwadomeny,DC=local" -h kontroler.nazwadomeny.local -p 389 -W

Polecenie to odpyta kontroler o adresie kontroler.nazwadomeny.local (oczywiście możemy użyć też adresu IP) o wszystkie elementy w domenie. Port 389 na kontrolerze domeny musi być otwarty na zaporze – można też wykorzystać 3268 (o ile jest otwarty).

Parametr -b określa początkową gałąź wyszukiwania – możemy tu dodać konkretne OU itd.. by zmniejszyć liczbę elementów.

-D to użytkownik na którego się logujemy by uzyskać dostęp do katalogu.

-W zapyta nas o hasło dla tego użytkownika.

Oczywiście możemy nie potrzebować wszystkich obiektów z katalogu a tylko np. loginy kont użytkowników (ale już nie kont maszyn) – do tego celu możemy użyć filtrów, np. tak:

ldapsearch -x -b "DC=nazwadomeny,DC=local" -D "CN=jakies_konto_w_ad,OU=System Accounts,DC=nazwadomeny,DC=local" -h kontroler.nazwadomeny.local -p 3268 -w 'haslo czystym tekstem' '(&(objectClass=person)(!(objectClass=computer)))' sAMAccountName

No i dostajemy listę loginów żywych użytkowników. Użycie opcji -w może wydawać się nieco kontrowersyjne ale z drugiej strony jest bardzo wygodne gdy chcemy dane wyjściowe wykorzystać w skrypcie. Przykładowo możemy wynik tego polecenie puścić przez awk by otrzymać same loginy i dodatkowo wszystkie małymi/dużymi literami:

poprzednie_polecenie | awk '/sAMAccountName/ {print tolower($2);}'

W podobny sposób możemy wyciągnąć wszystkie emaile osób z pewnej grupy itd, itp….

Tutaj można znaleźć podstawowe info o regułach tworzenia filtrów: http://www.ldapexplorer.com/en/manual/109010000-ldap-filter-syntax.htm